Публічна оферта

Громадської організації «Культурна агенція А» на укладення
Договору про надання безповоротної фінансової допомоги

Громадська організація «Культурна агенція А» (далі – Організація), в особі Голови Ханбабаєвої Аліни Забіловни, яка діє на підставі Статуту, звертається з Публічною офертою на укладання Договору про надання безповоротної фінансової допомоги на наступних умовах:

1. Терміни, що вживаються:
1.1. Організація – Громадської організації «Культурна агенція А», код ЄДРПОУ 41405903, місцезнаходження: 61072, місто Харків, проспект Науки, будинок 52‑А, квартира 2. Організація є неприбутковою (рішення про повторне включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій № 2020304600015 від 04.02.2020).
1.2. Спонсор – фізична або юридична особа, яка зацікавлена у наданні безповоротної фінансової допомоги Організації для здійснення нею своїх статутних завдань.
1.3. Публічна Оферта (Оферта) – безстрокова пропозиція Організації, розміщена на веб-сайті https://​planbfest​.com, укладення Договору про надання безповоротної фінансової допомоги, звернена до необмеженого кола осіб, для здійснення Організацією своїх статутних завдань.
1.4. Акцепт – повне і безумовне прийняття Оферти шляхом шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на сайті https://​planbfest​.com. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на банківський рахунок Організації.

2. Предмет договору
2.1. Спонсор безоплатно та добровільно надає, а Організація приймає безповоротну фінансову допомогу шляхом перерахування грошей на банківський рахунок Організації.
2.2. Безповоротна фінансова допомога надається для фінансування видатків на утримання такої Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом (далі – статутна діяльність).
2.3. Не передбачається повернення коштів Спонсору або будь-яких компенсацій Організацією.
2.4. Спонсор самостійно визначає розмір безповоротної фінансової допомоги.
2.5. Акцептом Оферти Спонсор зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що безповоротна фінансова допомога буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Організації.
2.6. Договір вважається укладеним з зарахування грошових коштів на банківський рахунок Організації та не потребує підписання його сторонами.
2.7. Витрати, пов’язані з безповоротної фінансової допомоги (комісії за перерахування коштів тощо) несе Спонсор.

3. Права та обов’язки сторін
3.1. Організація має право отримувати безповоротну фінансову допомогу та використовувати її відповідно до цього Договору.
3.2. Організація зобов’язана:
3.2.1. Використовувати безповоротну фінансову допомогу виключно на статутну діяльність, визначену п. 2.2 Оферти;
3.2.2. Щорічно звітувати про використання коштів, отриманих за цим договором. Звіт публікується в електронному виді на сайті https://​planbfest​.com щорічно до 01 березня за минулий рік та обов’язково повинен містити інформацію про загальну суму безповоротної фінансової допомоги, кількість Спонсорів, і якщо кошти використані – то на які потреби.
3.3. Спонсор має право здійснювати контроль за цільовим використанням коштів шляхом ознайомлення зі звітом про використання коштів.

4. Персональні дані
4.1. Спонсор, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений із нормами Закону України «Про захист персональних даних» та згоден із умовами цієї Оферти та дає згоду на обробку Організацією своїх персональних даних, в обсязі, необхідному для досягнення мети їх обробки.
4.2. Метою обробки персональних даних Спонсора є здійснення ідентифікації Спонсора для складання фінансової звітності Організації.
4.3. Організація зобов’язується не передавати інформацію про Внескодавця третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ:

ГО «КУЛЬТУРНА АГЕНЦІЯ А»
Україна, 61072, місто Харків, пр.Науки, буд. 52‑А, кв. 2
п/​р UA363005280000026008455043177 в АТ «ОТП БАНК»
МФО 300528
ЄДРПОУ 41405903
Неприбуткова організація, не платник ПДВ
тел. (097) 893 6099